Cart

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни  (Privacy notice)

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.

Данни за Администратора на лични данни:

Наименование 21К-СТОР ЕООД
ЕИК BG 206371021
Седалище и адрес на управление гр. София, 1000, ж.к. Надежда 4, бл. 458, вх. А, ап. 11
Адрес за кореспонденция гр. София, 1000, ж.к. Надежда 4, бл. 458, вх. А, ап. 11
Телефон 0879 463 488
E-mail info@21k-store.com
Уебсайт www.21k-store.com

 

21К-СТОР ЕООД наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме от вас във връзка с използването на онлайн магазина: www.21k-store.com и сключване на договори с дружеството, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Дружеството по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
 • За целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;

 

Вие имате право да осъществявате достъп до уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистация, при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в уебсайта методи, при изпращане на формуляр за рекламация, при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна на www.21k-store.com.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате уебсайта, или изпращате поръчка без регистрация или изпращате формуляр за рекламация или изпращате запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, или изпращането на поръчка, формуляр за рекламация или запитване, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст и, че сте запознати и приемате съответната Декларация за поверителност (privacy notice).

Успешната регистрация или изпращане на поръчка или изпращане на формуляр за рекламация или запитване или регистрация за получаване на информационен бюлетин, изисква попълването на определени полета, маркирани като задължителни (*). Това най-често са:

 • Име и фамилия;
 • Имейл и/или потребителско име;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • Населено място;
 • Държава;
 • Област;
 • Пощенски код;
 • Парола за достъп

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на уебсайта е изцяло по преценка и отговорност на Потребителите. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на уебсайта или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването.

Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.
Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.21k-store.com  и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на акаунт и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • извършване на поръчки и закупуване на стоки;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • при кандидатстване за работа;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

 

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на нов потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на акаунт за нови клиенти за използване на електронния магазин, за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка (поръчка) с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. Предвид неголемия брой на назначени служители и ограничения обем на лични данни, които се обработват, не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Изпращане на запитване чрез формата за контакт – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на отговори на запитвания от клиенти. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни за регистрация и получаване на бюлетин и изпращане на запитване във формата за контакт (имена, потребителско име, парола, е-mail)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.

1.2. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) ОРЗД.

 1. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за фамилия, адрес, телефонен номер, факс и местонахождение.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните си данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на ОРЗД в момента на регистрация в онлайн магазина.
 2. Данни за извършване на доставка във връзка с направена поръчка (имена, телефон, e-mail, адрес, град, област, пощенски код, страна)
  • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Дружеството по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.
 3. Данни за сключване на трудов или граждански договор (имена, егн и данни по лична карта, адрес, телефон, е-mail, образование, трудов стаж)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата, 2) осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация, както и 3) извършване на подбор и 4) назначаване на кандидати.
  • 2. Основание за обработка на личните Ви данни – Договорно отношение (чл. 6, пар. 1, т. “б” от ОРЗД) и законово задължение (чл. 6, пар. 1, т. “в” от ОРЗД).

Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Дружеството няма да продава вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

21К-СТОР ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас (например: куриерски фирми, счетоводни услуги и др.).

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от 21К-СТОР ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем част или всички лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Дружеството ще съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката без регистрация. След заличаване на профила Ви от Ваша страна, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Дружеството съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, до оттеглянето на искането от Ваша страна или 5 години след първоначалното им събиране за защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата за контакт в уебсайта на Дружеството www.21k-store.com, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице.

Дружеството съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори безсрочно, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството.

Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от 21К-СТОР ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни.
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити (правото да бъдеш забравен) без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора; (F_05)
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Можете да упражните всичките си права относно защитата на Вашите лични данни чрез формите (изтеглете от тук), приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма към Администратора, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез 21К-СТОР ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на 21К-СТОР ЕООД.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ОБРАБОТКАТА. РИСКОВЕ.

Целта на Дружеството е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени със SSL криптирана връзка сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

В случай че сме Ви предоставили парола за достъп до уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тази парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тази парола на други лица.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Особености и целесъобразност на използването на бисквитки в сайта www.21k-store.com.

Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва.

21К-СТОР ЕООД подчертава, че някои функции или услуги на сайта може да не функционират правилно без бисквитки. Бисквитките запазват предпочитанията на потребителя и друга информация, но не могат да четат данни от твърдия диск или от бисквитки, създадени от други сайтове.

Сайтът www.21k-store.com не използва бисквитки, съдържащи лични данни, а само анонимни такива. Те са следните според тяхното предназначение:

 • Бисквитки, свързани с ефективността на сайта

Чрез тях се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашият сайт, както и ефективността на сайта ни. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на потребителското преживяване на сайта.

 • Предпочитани настройки

Това са бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново да избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на сайта.

 • Потребителско поведение

Тази категория бисквитки съхранява информация за направените от Вас решения като потребител. Те включват запазване на стойности при попълване на анкети и история на Вашите предпочитания и заявки спрямо предлаганите от нас продукти и услуги. Така се избягва необходимостта от повторно въвеждане на данни и селекции с цел Ваше улеснение.

Почти всеки браузър позволява спирането на бисквитките. Това може да се случи на следните връзки:

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична тук.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с 21К-СТОР ЕООД на имейл: info@21k-store.com

В сила от 04.05.2020 г. Този документ е обновяван за последно на 04.05.2020 г.

 

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (privacy notice), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените в тази декларация за поверителност (privacy notice) цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите формата (F_05 или F_07) на имейл: info@21k-store.com

21К-СТОР ЕООД наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме от вас във връзка с използването на онлайн магазина: www.21k-store.com и сключване на договори с дружеството, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Дружеството по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
 • За целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;

 

Вие имате право да осъществявате достъп до уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при регистация, при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в уебсайта методи, при изпращане на формуляр за рекламация, при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна на www.21k-store.com.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате уебсайта, или изпращате поръчка без регистрация или изпращате формуляр за рекламация или изпращате запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, или изпращането на поръчка, формуляр за рекламация или запитване, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст и, че сте запознати и приемате съответната Декларация за поверителност (privacy notice).

Успешната регистрация или изпращане на поръчка или изпращане на формуляр за рекламация или запитване или регистрация за получаване на информационен бюлетин, изисква попълването на определени полета, маркирани като задължителни (*). Това най-често са:

 • Име и фамилия;
 • Имейл и/или потребителско име;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • Населено място;
 • Държава;
 • Област;
 • Пощенски код;
 • Парола за достъп

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на уебсайта е изцяло по преценка и отговорност на Потребителите. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на уебсайта или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването.

Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.
Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.21k-store.com  и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на акаунт и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • извършване на поръчки и закупуване на стоки;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • при кандидатстване за работа;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

 

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на нов потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на акаунт за нови клиенти за използване на електронния магазин, за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка (поръчка) с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. Предвид неголемия брой на назначени служители и ограничения обем на лични данни, които се обработват, не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Изпращане на запитване чрез формата за контакт – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на отговори на запитвания от клиенти. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни за регистрация и получаване на бюлетин и изпращане на запитване във формата за контакт (имена, потребителско име, парола, е-mail)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.

1.2. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) ОРЗД.

 1. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за фамилия, адрес, телефонен номер, факс и местонахождение.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните си данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на ОРЗД в момента на регистрация в онлайн магазина.
 2. Данни за извършване на доставка във връзка с направена поръчка (имена, телефон, e-mail, адрес, град, област, пощенски код, страна)
  • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Дружеството по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.
 3. Данни за сключване на трудов или граждански договор (имена, егн и данни по лична карта, адрес, телефон, е-mail, образование, трудов стаж)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата, 2) осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация, както и 3) извършване на подбор и 4) назначаване на кандидати.
  • 2. Основание за обработка на личните Ви данни – Договорно отношение (чл. 6, пар. 1, т. “б” от ОРЗД) и законово задължение (чл. 6, пар. 1, т. “в” от ОРЗД).

Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Дружеството няма да продава вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

21К-СТОР ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас (например: куриерски фирми, счетоводни услуги и др.).

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от 21К-СТОР ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем част или всички лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Дружеството ще съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката без регистрация. След заличаване на профила Ви от Ваша страна, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Дружеството съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, до оттеглянето на искането от Ваша страна или 5 години след първоначалното им събиране за защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата за контакт в уебсайта на Дружеството www.21k-store.com, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице.

Дружеството съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори безсрочно, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството.

Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от 21К-СТОР ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни.
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити (правото да бъдеш забравен) без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от 21К-СТОР ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора; (F_05)
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Можете да упражните всичките си права относно защитата на Вашите лични данни чрез формите (изтеглете от тук), приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма към Администратора, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез 21К-СТОР ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на 21К-СТОР ЕООД.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ОБРАБОТКАТА. РИСКОВЕ.

Целта на Дружеството е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени със SSL криптирана връзка сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

В случай че сме Ви предоставили парола за достъп до уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тази парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тази парола на други лица.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Особености и целесъобразност на използването на бисквитки в сайта www.21k-store.com.

Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва.

21К-СТОР ЕООД подчертава, че някои функции или услуги на сайта може да не функционират правилно без бисквитки. Бисквитките запазват предпочитанията на потребителя и друга информация, но не могат да четат данни от твърдия диск или от бисквитки, създадени от други сайтове.

Сайтът www.21k-store.com не използва бисквитки, съдържащи лични данни, а само анонимни такива. Те са следните според тяхното предназначение:

 • Бисквитки, свързани с ефективността на сайта

Чрез тях се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашият сайт, както и ефективността на сайта ни. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на потребителското преживяване на сайта.

 • Предпочитани настройки

Това са бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново да избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на сайта.

 • Потребителско поведение

Тази категория бисквитки съхранява информация за направените от Вас решения като потребител. Те включват запазване на стойности при попълване на анкети и история на Вашите предпочитания и заявки спрямо предлаганите от нас продукти и услуги. Така се избягва необходимостта от повторно въвеждане на данни и селекции с цел Ваше улеснение.

Почти всеки браузър позволява спирането на бисквитките. Това може да се случи на следните връзки:

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична тук.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с 21К-СТОР ЕООД на имейл: info@21k-store.com

В сила от 04.05.2020 г. Този документ е обновяван за последно на 04.05.2020 г.

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (privacy notice), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените в тази декларация за поверителност (privacy notice) цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите формата (F_05 или F_07) на имейл: info@21k-store.com